Planed Fyw, Economi Gynaliadwy?

Planed Fyw, Economi Gynaliadwy?

Daeth Adroddiad Planed Fyw diweddar WWF i’r casgliad fod dynolryw yn gosod pwysau aruthrol ar fywyd gwyllt ac ar yr amgylchedd naturiol. Os na gwnawn ni rywbeth am hynny nawr, gallem weld gostyngiad o 67% mewn rhywogaethau fertebraidd erbyn 2020.

Mae hynny’n gymaint o broblem yma yng Nghymru ag unrhyw le arall. Daeth adroddiadau eraill, fel yrAdroddiad ar Sefyllfa Byd Natur, i’r casgliad fod traean o rywogaethau Cymru sy’n flaenoriaeth wedi gostwng yn ystod y degawd diwethaf.

Mae mynd i’r afael â’r broblem hon yn golygu bod angen newid y ffordd mae’n heconomi’n gweithio.

Mae WWF Cymru’n trefnu digwyddiad i drafod sut all Cymru ymateb i’r her hon, ac adeiladu economi sy’n defnyddio adnoddau naturiol ein planed yn gynaliadwy ac yn effeithlon.

Trwy nawdd caredig Huw Irranca-Davies, cynhelir y digwyddiad yn Y Pierhead, Bae Caerdydd, rhwng 12.00 ac 1.15yp ddydd Mawrth 13 Rhagfyr 2016.

I gael rhagor o wybodaeth ac i anfon RSVP, ewch i’w gwefan.

LPR-event-1-CY