Archive for December, 2015

Digwyddiad Nadoligaidd Cynnal Cymru

Ar ddydd Gwener Rhagfyr 18fed, cynhaliodd Cynnal Cymru Frecwast Rhwydweithio Nadoligaidd yn Stadiwm y Mileniwm. Daeth y digwyddiad ag ystod o bobl at ei gilydd o sefydliadau â diddordeb mewn ennill dealltwriaeth o’r modd y gallant ddod yn fwy cynaliadwy a dysgu oddi wrth rai o aelodau Cynnal Cymru. Agorwyd y digwyddiad gan y Cyd-gyfarwyddwr […]

Enillwyr Gynau Gwyrdd yn ymuno â Cynnal Cymru

Mae  Cynnal Cymru wrth eu bodd i groesawu Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (UWTSD) fel aelodau newydd yn dilyn eu llwyddiant yng Ngwobrau Gynau Gwyrdd 2015. Mae Dr Jane Davidson, Cyfarwyddwr Sefydliad Arfer Cynaliadwy, Arloesi ac Effeithlonrwydd Adnoddau (INSPIRE), wedi gwneud cynaliadwyedd yn rhan annatod o  weithgareddau’r Brifysgol a gafodd gydnabyddiaeth drwy ennill nifer […]

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri – Prosiect Adfer Mawndiroedd Eryri a Hiraethog

Ffurfiwyd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn 1951, y trydydd mewn maint o’r 15 Parc Cenedlaethol yn y DU a’r Parc Cenedlaethol mwyaf yng Nghymru. Nod Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yw diogelu a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol yr ardal; hybu cyfleoedd i ddeall a mwynhau ei nodweddion arbennig, a meithrin budd economaidd […]

Film

Pennod Nadolig Eco Worriers

Eco-Worriers’ Christmas Message from Daf Palfrey on Vimeo. Cynhyrchwyd Pennod Nadolig Eco Worriers bum mlynedd yn ôl ac mae’n ddiddorol nodi sut mae’n cyfeirio at bethau a oedd yn gyfoes iawn ar y pryd ond na chlywir fawr o sôn amdanynt heddiw – olew brig yw’r amlycaf o’r rhain. A yw olew brig yn dal […]

Y Pelican nappiCycle in action

Aelodau Cynnal Cymru’n gweithio gyda’i gilydd ‘Tuag at Gymru Ddiwastraff’

Menter Gymreig arloesol yn gweithio tuag at Gymru Ddiwastraff yw NaturalUK, un o aelodau Cynnal Cymru-Sustain Wales. Fel y cwmni annibynnol mwyaf yng Nghymru i ddarparu gwasanaethau stafell-olchi a chasglu gwastraff clinigol, mae NaturalUK wedi cyflwyno gwasanaeth cyflawn ailgylchu clytiau babanod, ‘nappiCycle’, ac wedi creu partneriaeth gydag un o aelodau arall Cynnal Cymru, Meithrinfa y […]

Ysbrydoli Mewn Gwlad Holland

Bu’n fraint i mi gael fy ngwahodd i ymuno â Llysgenhadon Cynaliadwyedd Interface yn yr Iseldiroedd i glywed am eu cynnydd a’u cynlluniau o ran Cenhadaeth Sero – ymgais o ddifrif y cwmni i wneud egwyddorion datblygu cynaliadwy’n sail ymarferol i elw a llwyddiant. Maen nhw ar y trywydd iawn: bron dim gwastraff o gwbl […]

Cyfleoedd Cyllido Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol ar gyfer Carbon Isel, Ynni a’r Amgylchedd (NRN-LCEE)

Menter Cymru-gyfan o bwys yw Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol  Sêr Cymru ar gyfer Carbon Isel, Ynni a’r Amgylchedd (NRN-LCEE) Menter Sêr Cymru a gyllidir gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru. Mae’r Rhwydwaith yn cynorthwyo ymchwil cydweithredol o wahanol ddisgyblaethau yng Nghymru ar y rhyngweithio rhwng tir, dŵr, darpariaeth bwyd a chynhyrchiad ynni, ar […]